ORA-00600 qosdExpStatRead expcnt mismatch

Oracle 12.2.0.1最近出现了ORA–0600错误,其详细信息如下:

ORA-00600: 内部错误代码, 参数: [qosdExpStatRead: expcnt mismatch], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
ORA-06512: 在 "SYS.DBMS_STATS", line 1976
ORA-06512: 在 "SYS.DBMS_STATS", line 46935
ORA-06512: 在 "SYS.DBMS_STATS", line 47168
ORA-00600: 内部错误代码, 参数: [qosdExpStatRead: expcnt mismatch], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
ORA-06512: 在 "SYS.DBMS_STATS", line 1976
ORA-06512: 在 "SYS.DBMS_STATS", line 46935
ORA-06512: 在 "SYS.DBMS_STATS", line 47168

根据Oracle官方给出的检查SQL语句,其执行结果如下:

引起访问题的原因是由于sys.exp_obj$.exp_cnt与sys.exp_stat$的行数据不匹配所造成的

解决方案
1.备份数据库涉及到修改数据字典

2. 修复问题

SQL>update sys.exp_obj$ a set exp_cnt=(select count(*) from sys.exp_stat$ b where
a.objn=b.objn and a.snapshot_id=b.snapshot_id ) where a.objn=124789;

SQL>commit;

3. 修改后,执行如下SQL确认是否还有记录,如果没有记录,说明已经修改成功,提交。

SQL>With b as (
select count(*) cnt,objn,snapshot_id from sys.exp_stat$ es group by objn,snapshot_id)
select * from sys.exp_obj$ a, b where a.objn=b.objn and a.snapshot_id=b.snapshot_id
and a.EXP_CNT<>b.CNT;

修复后,通过一天的观察没有出现该问题了。