Oracle Real Time SQL Monitor

Oracle Real Time SQL Monitor
Oracle数据库的实时SQL监控能让你用来监控正在执行SQL语句的性能。缺省情况下,当SQL语句使用 并行执行或当SQL语句的单个操作消耗了5秒的CPU或I/O时间就会自动启动SQL监控。可以使用v $sql_monitor与v$sql_plan_monitor视图来监控SQL语句执行的统计信息。可以使用这些视图时行关 联来获得被监控到的关于执行的其它信息:
.v$active_session_history
.v$session
.v$session_longops
.v$sql
.v$sql_plan

在监控初始化之后,数据库将会向动态性能视图v$sql_monitor中增加条目。这个条目跟踪SQL执行的 关键性能,包括:执行时间,CPU时间,读取与写入的次数,I/O等待时间和各种其它等待时间。这些 统计信息当SQL语句执行时间会被实时刷新,每秒生成一次。在执行结束后,监控信息不会立即被删 除,但在v$sql_monitor中至少保留一分钟。当需要为新的SQL语句腾出空间时,会评估条目是否需要 被删除来回收空间。

v$sql_monitor视图包含v$sql视图中统计信息的一组子集。然而,不像v$sql,监控统计信息不会对 多次执行进行累加。相反,v$sql_monitor中的一个条目被关联到SQL语句的一个单独操作。如果数据 库监控相同SQL语句执行两次,那么在v$sql_monitor中会有两次执行的统计信息。

为了唯一标识相同SQL语句的两次执行,会生成一个叫执行键的复合键。执行键是由三个属性组成, 它们分别为v$sql_monitor中的:
.SQL标识符用来标识SQL语句(SQL_ID)
.开始执行时间(SQL_EXEC_START)
.一个内部生成的标识符用来确保主键是唯一的(SQL_EXEC_ID)

SQL执行计划监控
真时SQL监控也包括监控SQL语句的执行计划中的每一个操作的统计信息。这些数据在v $sql_plan_monitor视图中可以看到。类似于v$sql_monitor视图,v$sql_plan_monitor视图中的统计 信息当SQL语句被执行时每秒会更新一次。这些统计信息在SQL执行结束后是存在的,它的生命周期与 v$sql_monitor是一样的。对于每个被监控的SQL语句,在v$sql_plan_monitor视图中将会有多个条目 ,每个条目关联执行计划中的一个操作。

并行执行监控
Oracle数据库会当SQL语句开始执行时会自动监控并行查询,DML与DDL语句。v$sql_monitor与v $sql_plan_monitor视图将会以单独的条目来记录并行执行中每个操作的监控信息。

v$sql_monitor对于并行执行协调进程和每个并行执行服务器进程有一个条目。对于每一个条目在v $sql_plan_monitor视图中也有相关的条目。因为对于SQL语句并行执行的所分配的进程是相互协作的 ,这些条目共享相同的执行键(由sql_id,sql_exec_start与sql_exec_id组成)。因此可以聚合执行 键来判断并行执行的整个统计信息。

生成SQL监控报告
可以使用SQL监控报告来查看SQL监控数据。SQL监控报告使用以下视图中的数据:
.gv$sql_monitor
.gv$sql_plan_monitor
.gv$sql
.gv$sql_plan
.gv$active_session_history
.gv$session_longops

为了生成SQL监控报告,运行dbms_sqltune.report_sql_monitor过程:

SQL> set long 10000000
SQL> set longchunksize 10000000
SQL> set linesize 200
SQL> variable my_rept clob;
SQL> begin
 2  :my_rept:=dbms_sqltune.report_sql_monitor();
 3 end;
 4 /
print :my_rept

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
MY_REPT
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
SQL Monitoring Report

SQL Text
------------------------------
/* SQL Analyze(1) */ select /*+ full(t) no_parallel(t) no_parallel_index(t) dbms_stats cursor_sharing_exact use_weak_name_resl dynamic_sampling(0) no_monitoring no_substrb_pad */to_char(count("AAE064"
)),to_char(substrb(dump(min("AAE064"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("AAE064"),16,0,32),1,120)),to_char(count("AAB001")),to_char(substrb(dump(min ("AAB001"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(
dump(max("AAB001"),16,0,32),1,120)),to_char(count("AAB191")),to_char(substrb(dump(min ("AAB191"),16,
0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("AAB191"),16,0,32),1,120)),to_char(count ("AAB190")),to_char(substrb(dump(min("AAB190"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump (max("AAB190"),16,0,32),1,120)),to_ch
ar(count("AAB211")),to_char(substrb(dump(min("AAB211"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb (dump(max("AAB211"),16,0,32),1,120)),to_char(count("AAB212")),to_char(substrb(dump(min ("AAB212"),16,0,32),1,120))
,to_char(substrb(dump(max("AAB212"),16,0,32),1,120)),to_char(count("AAB213")),to_char (substrb(dump(
min("AAB213"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("AAB213"),16,0,32),1,120)),to_char(count("AAB214")),to_char(substrb(dump(min ("AAB214"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("AAB214"),16,0,
32),1,120)),to_char(count("AAB215")),to_char(substrb(dump(min ("AAB215"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("AAB215"),16,0,32),1,120)),to_char (count("AAE011")),to_char(substrb(dump(min("AAE011")
,16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("AAE011"),16,0,32),1,120)),to_char(count ("AAE036")),to_c
har(substrb(dump(min("AAE036"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("AAE036"),16,0,32),1,120)),to_char(count("AAE017")),to_char(substrb(dump(min ("AAE017"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(ma
x("AAE017"),16,0,32),1,120)),to_char(count("SJCQNY")),to_char(substrb(dump(min ("SJCQNY"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("SJCQNY"),16,0,32),1,120)) from "LEMIS_4307"."AB13" t /*
NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV, NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL*/

Global Information
------------------------------
 Status       : DONE (ALL ROWS)
 Instance ID     : 1
 Session       : SYS (1837:1553)
 SQL ID       : 5k014mmtyr7qw
 SQL Execution ID  : 16777216
 Execution Started  : 10/17/2016 22:02:26
 First Refresh Time : 10/17/2016 22:02:32
 Last Refresh Time  : 10/17/2016 22:02:55
 Duration      : 29s
 Module/Action    : DBMS_SCHEDULER/ORA$AT_OS_OPT_SY_1
 Service       : SYS$USERS
 Program       : oracle@sjjh (J001)
 Fetch Calls     : 1

Global Stats
=================================================
| Elapsed |  Cpu  | Other  | Fetch | Buffer |
| Time(s) | Time(s) | Waits(s) | Calls | Gets |
=================================================
|   28 |   28 |   0.09 |   1 |  307K |
=================================================

SQL Plan Monitoring Details (Plan Hash Value=3367417341)
======================================================================================== ===========================================
| Id |     Operation      | Name | Rows  | Cost |  Time  | Start | Execs |  Rows  | Activity | Activity Detail |
|  |               |   | (Estim) |    | Active(s) | Active |    | (Actual) |  (%)  |  (# samples)  |
======================================================================================== ===========================================
| 0 | SELECT STATEMENT       |   |     |    |    24 |   +6 |   1 |    1 |     |         |
| 1 |  SORT AGGREGATE       |   |    1 |    |    28 |   +2 |   1 |    1 |  34.48 | Cpu (10)    |
| 2 |  APPROXIMATE NDV AGGREGATE |   |   29M | 89482 |    29 |   +1 |   1 |   27M |  55.17 | Cpu (16)    |
| 3 |   TABLE ACCESS FULL    | AB13 |   29M | 89482 |    25 |   +5 |   1 |   29M |  10.34 | Cpu (3)     |
======================================================================================== ===========================================

dbms_sqltune.report_sql_monitor过程接受几种输入参数来指定执行,报告的详细级别与报告类型 (‘TEXT’,’HTML’或’XML’)。缺省情况下,如果没有指定参数将会对最后所监控的到SQL生成文本类型 的SQL监控报告。

SQL> desc dbms_sqltune.report_sql_monitor
Parameter      Type   Mode Default?
------------------- -------- ---- --------
(RESULT)      CLOB
SQL_ID       VARCHAR2 IN  Y
SESSION_ID     NUMBER  IN  Y
SESSION_SERIAL   NUMBER  IN  Y
SQL_EXEC_START   DATE   IN  Y
SQL_EXEC_ID     NUMBER  IN  Y
INST_ID       NUMBER  IN  Y
START_TIME_FILTER  DATE   IN  Y
END_TIME_FILTER   DATE   IN  Y
INSTANCE_ID_FILTER NUMBER  IN  Y
PARALLEL_FILTER   VARCHAR2 IN  Y
PLAN_LINE_FILTER  NUMBER  IN  Y
EVENT_DETAIL    VARCHAR2 IN  Y
BUCKET_MAX_COUNT  NUMBER  IN  Y
BUCKET_INTERVAL   NUMBER  IN  Y
BASE_PATH      VARCHAR2 IN  Y
LAST_REFRESH_TIME  DATE   IN  Y
REPORT_LEVEL    VARCHAR2 IN  Y
TYPE        VARCHAR2 IN  Y
SQL_PLAN_HASH_VALUE NUMBER  IN  Y

也可以使用以下方式来生成SQL监控报告:

SQL> set long 10000000
SQL> set longchunksize 10000000
SQL> set linesize 200
SQL> select dbms_sqltune.report_sql_monitor from dual;

REPORT_SQL_MONITOR
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
SQL Monitoring Report

SQL Text
------------------------------
/* SQL Analyze(1) */ select /*+ full(t) no_parallel(t) no_parallel_index(t) dbms_stats cursor_sharing_exact use_weak_name_resl dynamic_sampling(0) no_monitoring no_substrb_pad */to_char(count("MONEY_N
O")),to_char(substrb(dump(min("MONEY_NO"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("MONEY_NO"),16,0,32),1,120)),to_char(count("PAY_INFO_NO")),to_char(substrb(dump(min ("PAY_INFO_NO"),16,0,32),1,120)),
to_char(substrb(dump(max("PAY_INFO_NO"),16,0,32),1,120)),to_char(count ("PAY_MONEY")),to_char(substr
b(dump(min("PAY_MONEY"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("PAY_MONEY"),16,0,32),1,120)),to_char(count("MONEY_TYPE")),to_char(substrb(dump(min ("MONEY_TYPE"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dum
p(max("MONEY_TYPE"),16,0,32),1,120)),to_char(count("CALC_MAN_SUM")),to_char(substrb (dump(min("CALC_MAN_SUM"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("CALC_MAN_SUM"),16,0,32),1,120)),to_char(count("C
ALC_BASE")),to_char(substrb(dump(min("CALC_BASE"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump (max("CALC_B
ASE"),16,0,32),1,120)),to_char(count("MONEY_ID")),to_char(substrb(dump(min ("MONEY_ID"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("MONEY_ID"),16,0,32),1,120)),to_char(count("CORP_ID")),to_char(substrb(
dump(min("CORP_ID"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max ("CORP_ID"),16,0,32),1,120)),to_char(count("PAYED_MONEY")),to_char(substrb(dump(min ("PAYED_MONEY"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(ma
x("PAYED_MONEY"),16,0,32),1,120)),to_char(count("CALC_PRD")),to_char(substrb(dump(min ("CALC_PRD"),1
6,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("CALC_PRD"),16,0,32),1,120)),to_char(count ("SRC_TYPE")),to_char(substrb(dump(min("SRC_TYPE"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb (dump(max("SRC_TYPE"),16,0,32),1,1
20)),to_char(count("PAYED_FLAG")),to_char(substrb(dump(min ("PAYED_FLAG"),16,0,32),1,120)),to_char(substrb(dump(max("PAYED_FLAG"),16,0,32),1,120)) from "SJGX_YB"."LV_CROPFUNDPAR" t /*
ACL,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV, NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL,NDV,NIL,NIL*/

Global Information
------------------------------
 Status       : DONE (ALL ROWS)
 Instance ID     : 1
 Session       : SYS (146:19)
 SQL ID       : 6sbw88979vmcv
 SQL Execution ID  : 16777216
 Execution Started  : 10/18/2016 22:01:04
 First Refresh Time : 10/18/2016 22:01:11
 Last Refresh Time  : 10/18/2016 22:01:38
 Duration      : 34s
 Module/Action    : DBMS_SCHEDULER/ORA$AT_OS_OPT_SY_4
 Service       : SYS$USERS
 Program       : oracle@sjjh (J001)
 Fetch Calls     : 1


Global Stats
=================================================
| Elapsed |  Cpu  | Other  | Fetch | Buffer |
| Time(s) | Time(s) | Waits(s) | Calls | Gets |
=================================================
|   34 |   34 |   0.11 |   1 |  294K |
=================================================

SQL Plan Monitoring Details (Plan Hash Value=3534073399)
======================================================================================== =====================================================
| Id |     Operation      |   Name   | Rows  | Cost |  Time  | Start | Execs |  Rows  | Activity | Activity Detail |
|  |               |        | (Estim) |    | Active(s) | Active |    | (Actual) |  (%)  |  (# samples)  |
======================================================================================== =====================================================
| 0 | SELECT STATEMENT       |        |     |    |    28 |   +7 |   1 |    1 |     |         |
| 1 |  SORT AGGREGATE       |        |    1 |    |    33 |   +2 |   1 |    1 |  40.00 | Cpu (14)    |
| 2 |  APPROXIMATE NDV AGGREGATE |        |   24M | 80111 |    35 |   +0 |   1 |   39M |  54.29 | Cpu (19)    |
| 3 |   MAT_VIEW ACCESS FULL   | LV_CROPFUNDPAR |   24M | 80111 |    28 |   +7 |   1 |   39M |   2.86 | Cpu (1)     |
======================================================================================== =====================================================

在Global Information部分,Status显示为DONE,说明SQL语句已经执行完成了。Time Active(s)列 显示操作已经执行了多长时间。Start Active列,以秒为单位,代表SQL语句执行的开始。在这个报 告中,MAT_VIEW ACCESS FULL是ID 3是第一个被执行的(+7s Start Active)并且执行了28秒。

Start列显示该操作被执行的次数。Rows(Actual)列显示被处理的行数,Rows(Estim)列显示优化器所 评估的行数。Memory与Temp列指示每个操作所消耗的内存与临时空间的大小。

Activity(percent)与Activity Detail(sample #)是通过连接v$sql_plan_monitor与v $active_session_history视图而得到。Activity(percent)显示执行计划中每个操作所占数据库时间 的百分比。Activity Detail(sample#)显示了活动的属性(比如CPU或等待事件)。在这个报告中,ID 2消耗了的数据库时间百分比为54.29%(APPROXIMATE NDV AGGREGATE)。活动由19samples组成。最 后一列,Progress,显示了v$session_longops视图所监控到的操作信息。

启用与禁用SQL监控
SQL监控功能当statistics _level参数被设置为all或typical(缺省值)时缺省是开启的。额外, control_management_pack_access参数必须设置为diagnostic+tuning(缺省值),因为SQL监控是 Oracle数据库优化包的一个功能。SQL监控对于所有运行时间长的查询会自动启动。

有两种语句级别的hint可以用来强制或者阻止SQL语句被监控。为了强制SQL监控,使用monitor hint:

select /*+ MONITOR */ from dual;

这种hint只有当control_management_pack_access参数被设置为diagnostic+tuning时才生效。为了 阻止SQL语句被监控可以使用no_monitor hint。

One thought on “Oracle Real Time SQL Monitor

 1. 1 第13步,重建DATADG操作,此举不怕把磁盘组上原先存在的业务数据给整丢了?

  2 第8步,重建了CRSDG磁盘组后,不可以直接执行:kfed repairt /dev/raw/raw1?也就是,第9步的意义何在?
  还是说,kfed 操作必须是在 CRS磁盘组 正常的情况下,才能执行,当 crs磁盘组 故障时,得用这命令:
  ./crsctl replace votedisk +CRSDG

  3 第7步,kfed repairt /dev/raw/raw1 失败,而第17步,却可以使用自动备份的磁盘头来恢复,为何?

发表评论

电子邮件地址不会被公开。